پیش نمایش بازی New World

افسانه ، نسل هایی از کاشفان را به مرزهای ماوراء طبیعی معروف به Aeternum سوق داده…